На декемврийска сутрин миналата година бях убеден в убеждението ми, че градини трябва да